Com ja sabrà i suposem que s’ha informat per mitjans de premsa i comunicació de l’elevat nombre d’accidents laborals que avui dia tenen lloc, deguts en part a l’incompliment de la Llei 31/95 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i el Reial decret 39/97 de 17 de gener pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.

Aquest fet deriva en un control molt estricte per part de l’Autoritat Laboral competent i es reflecteix en un conjunt d’accions d’obligat compliment per a totes les empreses, així com per a les persones que tenen al seu càrrec treballadors.

L’incompliment de la normativa reguladora pot derivar en greus conseqüències, les quals podem resumir en els següents tipus:

Administrativa:

Si no s’ha realitzat l’avaluació de riscos laborals, la Inspecció de Treball i Seguretat Social pot imposar una sanció de 1.502,53 € fins a 30.050,00 €.

Responsabilitat laboral:

L’incompliment d’aquesta normativa pot comportar un increment de la prestació de la Seguretat Social a favor del treballador que hagi sofert l’accident laboral i com a conseqüència del mateix faig quedat invàlid. Aquest increment s’ha de capitalitzar, de tal forma que pot suposar el pagament d’elevades quantitats econòmiques.

Responsabilitats pels danys i perjudicis ocasionats:

Qualsevol treballador que sofreixi un accident laboral pot reclamar una indemnització de l’empresa si aquesta no ha complert les condicions de seguretat i higiene legalment previstes.

Responsabilitat penal:

En el cas que l’incompliment de seguretat hagi estat greu es poden derivar les responsabilitats previstes en el Codi Penal que poden comportar condemnes de sis mesos a quatre anys de presó.

Donada la importància i complexitat del tema, els preguem que amb la màxima brevetat possible es posin en contacte amb el departament laboral, amb la finalitat d’informar-lo sobre les seves obligacions.

Sanchez & Jordana queda a la seva disposició per a qualsevol consulta o dubte que es plantegi respecte aquest tema

El dia 13 de març va tenir lloc, a l’Hotel Catalonia Plaza de Barcelona, la IV JORNADA TRIBUTÀRIA organitzada pel Col·legid’Economistes de Catalunya i amb la participació del REAF, Consell General d’Economistes. Va comptar, a més, amb el patrocini d’Empreses líders en programari del sector.

La JORNADA va estar composta per la docència de representants rellevants de l’Administració d’HISENDA, així com d’experts en el sector de l’advocacia fiscalista, Direcció General de Tributs de la Generalitat de Catalunya i de la Comissió de Fiscalistes CEC.

Seguint la nostra política de compromís amb els nostres clients, i amb la finalitat de poder prestar assessoraments amb el màxim rigor i actualitzats amb les normatives vigents, vam tenir el plaer de que el nostre despatx estigués representat amb l’assistència del soci Don José Sánchez Martínez, especialitzat en assessoria fiscal i auditoria.

En aquest acte es van impartir classes en matèria de fiscalitat i tributació en relació als següents temes:

 • El Model 720 després del dictamen motivat de la Comissió Europea.
 • Problemàtica actual a l’Impost de Successions i Donacions. Aspectes tributaris del pacte successori.
 • Aspectes conflictius en l’Impost de societats.
 • Reptes de l’Administració Tributària per al foment del compliment voluntari: assistència, prevenció i relació cooperativa.
 • Responsabilitat penal dels assessors fiscals i problemes amb la planificació fiscal.
 • Conseqüències fiscals del projecte de reforma comptable.
 1. Béns d’ús particular en Societats i Activitats Professionals.

Aprofitant la publicació de la Nota Informativa de l’Agència Tributària sobre la Interposició de Societats per Persones Físiques, és nostre haver d’informar-vos de les actuacions que està realitzant l’Administració a Societats i Persones Físiques amb activitat.

L’Agència Tributària, està actualment emetent Requeriments o Iniciant Comprovacions Limitades a l’efecte de verificar:

 • Despeses en Activitats Econòmiques d’empresaris i professionals que tributen en I.R.P.F.
 • Deduccions d’IVA en Societats o Activitats Econòmiques d’empresaris i professionals,
  Tot això, posant l’accent en aquelles despeses i/o deduccions d’IVA derivats de vehicles de tipus turisme, motocicletes, habitatges, etc., de les quals no es pot justificar la seva afectació al 100% a l’activitat econòmica que es realitza.

1.1 SOCIETATS

Fins avui, l’Agència Tributària, venia admetent la deducció parcial de l’IVA al 50%, en cas de vehicles tipus turisme. En les últimes intervencions per part de l’Administració, s’està posant en dubte aquest percentatge de deducció; considera l’Administració que igualment la societat ha de justificar l’afectació parcial en el mateix percentatge que es dedueix, si això no s’aconsegueix, l’Administració retirarà el % parcial de la deducció que es venia practicant.

La tasca de prova de l’afectació parcial per a les empreses, és gairebé impossible atès que la gran majoria de vehicles dels quals disposen les societats són en la seva majoria per a l’ús i gaudi dels socis, administradors o familiars, i en molts casos, vehicles d’alta gamma.

L’Administració adverteix que, en la majoria de casos no existeix contraprestació entre l’usuari d’aquests vehicles, habitatges, aeronaus, articles de luxe i la Societat propietària d’aquests. S’adverteix que la no imputació de cap renda en la persona física o contraprestació (contracte d’arrendament, cessió d’ús), delimitaria la deducció a l’efecte de Despesa o d’IVA del manteniment o adquisició d’aquests béns en la Societat.

Amb això volem dir, que resultaria fàcil per a l’Administració aplicar, al soci, administrador, etc., una retribució en espècie pel valor de l’ús del vehicle o qualsevol altre bé propietat de la societat. El que implicaria també una meritació d’IVA per l’ús del vehicle (Autoconsum).

1.2. AUTÒNOMS

Com a norma general, a l’efecte d’IRPF, l’Administració no permet la deducció parcial de la despesa d’un vehicle, habitatge, etc., que no estigui afectada al 100% a l’activitat que realitza.
Independentment del tipus d’activitat que es desenvolupa de forma autònoma, el poder deduir a l’efecte d’IRPF, les esmentades despeses vénen derivats d’un ús exclusiu d’aquests béns a l’activitat.

A l’efecte d’IVA, l’Administració igual que passava en Societats, venia permetent la deducció parcial de l’IVA basada en un 50% a l’efecte de Vehicles de tipus turisme, per a aquells autònoms que desenvolupen activitats econòmiques pròpies.
A partir de la modificació del criteri establert per l’Administració, s’està requerint la justificació o la prova que l’ús d’aquests vehicles es correspon amb el percentatge de deducció aplicat.
La prova en aquests casos per part del contribuent és pràcticament inviable i molt difícil de justificar, per exemple la totalitat de quilòmetres efectuats pel vehicle amb la finalitat d’aplicar l’exclusivitat a l’activitat.

1.3. IMPLICACIÓ FISCAL DE LA RETROCESIÓ DE DESPESES O IVA DEDUÏBLE.

El cost fiscal, de la retrocessió d’una despesa o quota de IVA No Deduïble per part de l’Administració Tributària mitjançant Resolució ferma, implica el pagament de la quota tributària pertinent, a mes dels interessos de demora corresponents, així com la Iniciació de l’Expedient Sancionador.

La sanció, s’interposarà tenint en compte l’import de la quota tributària no ingressada, així com el perjudici econòmic cap a l’Administració. La sanció podrà ser objecte de reducció en cas d’acceptació i pagament en el termini establert.

child-1864718_1920

La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, modifica la redacción del artículo 81 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por el cual se acuerda que la deducción por maternidad se podrá incrementar hasta en 1.000 euros adicionales cuando el contribuyente que tenga derecho a la misma hubiera satisfecho en el periodo impositivo gastos por la custodia del hijo menor de tres años en guarderías o centros de educación infantil autorizados.

El incremento de la deducción por maternidad consiste en que, las mujeres con hijos menores de tres años con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes que realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dadas de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad, podrán minorar la cuota diferencial de su IRPF hasta en 1.000 euros anuales por cada hijo menor de tres años cuando satisfagan gastos de custodia en guarderías o centros de educación infantil autorizados.

En el año en que el hijo menor cumpla tres años, podrán aplicar la deducción respecto de los gastos incurridos con posterioridad al cumplimiento de dicha edad hasta el mes anterior a aquél en el que pueda comenzar el segundo ciclo de educación infantil

Por ejemplo, si el hijo menor cumple los 3 años en marzo se  podrá aplicar la deducción hasta agosto ya que en septiembre comenzará el segundo ciclo de educación infantil

Se consideran gastos de custodia las cantidades pagadas a guarderías y centros de educación infantil por:

 • la prescripción y matrícula de dichos menores
 • la asistencia en horario general y ampliado
 • y la alimentación

siempre que se hayan producido por meses completos y no tuvieran la consideración de rendimientos del trabajo en especie exentos.

La cuantía de la deducción se aplicará proporcionalmente al número de meses en que se cumplan los requisitos exigidos para esta ayuda.

 

Los límite por cada hijo será la menor de estas cantidades:

 • Las cotizaciones a la Seguridad social y Mutualidad devengadas en cada período con posterioridad al nacimiento o adopción.
 • El importe total del gasto efectivo no subvencionado pagado en dicho período a la guardería o centro educativo en relación con ese hijo

 

Esta deducción se aplica al hacer la declaración de la renta. A diferencia de la deducción por maternidad, no se puede solicitar su abono por anticipado

Las guarderías o centros infantiles deberán presentar “Declaración informativa por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados” mediante el modelo 233 durante el mes de enero en relación con la información correspondiente al año inmediato anterior. (Excepcionalmente, para el ejercicio 2018, el plazo de presentación de dicha declaración estará comprendido entre el 1 de enero y el 15 de febrero de 2019)

. EN NINGÚN CASO deben presentarla los padres/tutores.

Las guarderías y centros infantiles NO están obligados a emitir certificado a las familias que puedan aplicar la deducción.

Mas información. 

 1. Calendario del contribuyente ejercicio 2019
  1. Domiciliaciones Bancarias
  2. Modelo 720
  3. Modelo 184
  4. Modelo 347
  5. Modelo 202
 1. Banco de España
  1. Presentación por los residentes en España de las declaraciones sobre las transacciones económicas y los saldos de activos y pasivos financieros con el exterior  (Formulario ETE)
   Mas información aquí.
  2. Formulario ETE para la declaración anual resumida 2018,  que debe utilizarse cuando ni la suma de transacciones ni de los saldos, siendo superiores a 1 millón de euros, no superen los 50 millones de euros
  3. Formulario ETE para declarantes personas jurídicas, incluidas unidades públicas y personas físicas, a utilizar en las declaraciones con periodicidad mensual, trimestral y anual (en este último caso cuando los importes de las transacciones y/o saldos sean superiores a 50 millones e inferiores a 100 millones de €).
 1. Impuestos Trimestrales
  1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
  2. Impuesto sobre el Valor Añadido
 1. Intrastat
 1. Notificaciones electrónicas – Agencia Tributaria y Seguridad Social
 1. Ley de Protección de Datos
 2. Periodo de prescripción

 

PDF  Descargar PDF

Con la modificación, en julio del presente año, de la Ley que regula la tributación de los premios de Loterías y Apuestas del Estado, los premios que no superen los 10.000,00 € no tributarán a Hacienda. Recordemos que hasta ésta reforma fiscal, sólo estaban exentos de tributación los primeros 2.500,00 €.

El importe del premio que exceda de la cuantía exenta de los 10.000,00 €,  el porcentaje de retención o ingreso a cuenta será del 20 por ciento. Dicha retención será aplicada en el momento del abono del premio, por lo que, los agraciados, no tendrán que presentar ninguna otra autoliquidación.

Mas información aquí.

 

 

Nota de prensa, publicada por la Agencia Tributaria el día 03 de diciembre 2018.

 

La sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2018 (sentencia 1462/2018) fija como doctrina legal que “Las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”.

La Dirección General de Tributos interpreta que esta doctrina es igualmente aplicable a las prestaciones por paternidad percibidas de la Seguridad Social.

En la aplicación de esta doctrina pueden distinguirse los siguientes supuestos:

1.- Prestaciones percibidas o que se perciban durante el año 2018:

En la próxima campaña de renta los contribuyentes solo tendrán que confeccionar y presentar sus declaraciones utilizando los datos fiscales que se les ofrezcan.

El programa de ayuda Renta WEB ofrecerá los datos fiscales incorporando tales prestaciones como rentas exentas y las retenciones soportadas como plenamente deducibles.

Tras el conocimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha dejado de practicar retenciones sobre las prestaciones abonadas, por tratarse de rentas exentas.

2.- Prestaciones percibidas en los años 2014, 2015, 2016 y 2017:

Los contribuyentes podrán solicitar la rectificación de las declaraciones de IRPF en las que hubiesen incluido tales rentas.

Si las rentas fueron percibidas en más de un año, deberán solicitar la rectificación de la declaración de IRPF de cada año.

Se ha habilitado un formulario específico para facilitar la solicitud de los años 2014 y 2015, disponible en la página web de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.es), en el que la persona perceptora de la prestación deberá indicar en cuáles de esos años ha percibido la prestación y un número de cuenta bancaria de su titularidad, donde se abonará la devolución que proceda.

En enero de 2019 estará disponible el formulario que permitirá solicitar la rectificación de las declaraciones de los años 2016 y 2017.

No es necesario adjuntar a la solicitud un certificado de la Seguridad Social acreditativo de las prestaciones por maternidad/paternidad percibidas, puesto que en cada caso la AEAT recabará directamente de la Seguridad Social toda la información precisa para la resolución del procedimiento.

El formulario puede presentarse a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria utilizando el sistema RENØ (número de referencia para servicios de renta), Cl@vePIN o Certificado electrónico.

El número de referencia (RENØ) puede solicitarse en el portal de la AEAT en Internet indicando los siguientes datos:

  • Número de DNI y su fecha de validez.
  • Casilla 450 de la declaración de la renta de 2016 o los últimos cinco dígitos de alguna cuenta bancaria en la que el interesado figure como titular, si no presentó declaración de la renta de 2016.

Alternativamente, podrá utilizarse el formulario en papel para su presentación en cualquiera de las oficinas de registro de la AEAT, si bien no es válido el uso de este formulario para hacer constar datos no contemplados en el mismo, ya que no resulta posible el tratamiento informatizado de esos datos adicionales. En ese supuesto deberá sustituirse el uso de este formulario por un escrito en el que se describan detalladamente las circunstancias concurrentes, acompañado, en su caso, de la correspondiente documentación.

3.- Solicitudes previamente presentadas que se encuentren pendientes de resolución de un recurso o reclamación.

La aplicación de la exención corresponderá al órgano que esté conociendo del recurso o reclamación, sin que sea precisa la presentación de ninguna solicitud adicional.

 1. Pago a cuenta sobre Sociedades – Diciembre 2018
 1. Declaración Censal
 1. Impuesto de Actividades Económicas
 1. Notificaciones electrónicas
 1. Plazos de Prescripción
 1. Ley de Protección de Datos

 

PDF  Descargar PDF

El Tribunal Supremo retira, mediante sentencia del 20 de noviembre de 2018, el disfrute de la vivienda familiar a los progenitores que vivan con sus hijos y, además, convivan en la misma casa con una nueva pareja.

“La introducción de un tercero en la vivienda, en manifiesta relación estable de pareja con el progenitor que se benefició del uso por habérsele asignado la custodia de los hijos, cambia el estatus del domicilio familiar, de igual modo que afecta a otros aspectos como la pensión compensatoria e incluso el interés de los hijos, porque introduce elementos de valoración distintos de los que se tuvieron en cuenta inicialmente” señala el alto tribunal.

Más información en el siguiente enlace:

https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9539670/11/18/El-Supremo-prohibe-el-uso-de-la-vivienda-familiar-a-la-madre-o-al-padre-con-hijos-que-lleve-a-su-nueva-pareja.html

Tal y como fue anunciado por el Gobierno, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto Ley para modificar la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Se trata del Real Decreto Ley 17/2018, publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado.

La exposición de motivos de la norma hace mención de las sentencias dictadas por la Sala III del Tribunal Supremo 1505/2018, de 16 de octubre, 1523/2018, de 22 de octubre, y 1531/2018, de 23 de octubre, que habían anulado el artículo 68.2 del Reglamento, e imponían al prestatario el pago del impuesto en la formalización de préstamos con garantía hipotecaria.

No obstante, dicho Real Decreto está pendiente de ser modificado ya que no incluye ninguna mención hacia las cooperativas de crédito, exentas de ese impuesto desde 1994, por ello deberán hacerse las modificaciones preceptivas.

Les dejamos un enlace las indicadas noticias:

http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/13428–contenido-y-novedades-del-real-decreto-ley-que-impone-a-los-bancos-el-pago-del-impuesto-sobre-actos-juridicos-documentados-en-las-hipotecas/

https://www.elconfidencial.com/empresas/2018-11-10/gobierno-olvida-de-las-cajas-rurales-hipotecas-impuesto-iajd_1642953/