OBLIGACIÓ DE LA LLEY 31/95 DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Com ja sabrà i suposem que s’ha informat per mitjans de premsa i comunicació de l’elevat nombre d’accidents laborals que avui dia tenen lloc, deguts en part a l’incompliment de la Llei 31/95 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i el Reial decret 39/97 de 17 de gener pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.

Aquest fet deriva en un control molt estricte per part de l’Autoritat Laboral competent i es reflecteix en un conjunt d’accions d’obligat compliment per a totes les empreses, així com per a les persones que tenen al seu càrrec treballadors.

L’incompliment de la normativa reguladora pot derivar en greus conseqüències, les quals podem resumir en els següents tipus:

Administrativa:

Si no s’ha realitzat l’avaluació de riscos laborals, la Inspecció de Treball i Seguretat Social pot imposar una sanció de 1.502,53 € fins a 30.050,00 €.

Responsabilitat laboral:

L’incompliment d’aquesta normativa pot comportar un increment de la prestació de la Seguretat Social a favor del treballador que hagi sofert l’accident laboral i com a conseqüència del mateix faig quedat invàlid. Aquest increment s’ha de capitalitzar, de tal forma que pot suposar el pagament d’elevades quantitats econòmiques.

Responsabilitats pels danys i perjudicis ocasionats:

Qualsevol treballador que sofreixi un accident laboral pot reclamar una indemnització de l’empresa si aquesta no ha complert les condicions de seguretat i higiene legalment previstes.

Responsabilitat penal:

En el cas que l’incompliment de seguretat hagi estat greu es poden derivar les responsabilitats previstes en el Codi Penal que poden comportar condemnes de sis mesos a quatre anys de presó.

Donada la importància i complexitat del tema, els preguem que amb la màxima brevetat possible es posin en contacte amb el departament laboral, amb la finalitat d’informar-lo sobre les seves obligacions.

Sanchez & Jordana queda a la seva disposició per a qualsevol consulta o dubte que es plantegi respecte aquest tema