Béns d'ús particular en Societats i Activitats Professionals.

  1. Béns d’ús particular en Societats i Activitats Professionals.

Aprofitant la publicació de la Nota Informativa de l’Agència Tributària sobre la Interposició de Societats per Persones Físiques, és nostre haver d’informar-vos de les actuacions que està realitzant l’Administració a Societats i Persones Físiques amb activitat.

L’Agència Tributària, està actualment emetent Requeriments o Iniciant Comprovacions Limitades a l’efecte de verificar:

  • Despeses en Activitats Econòmiques d’empresaris i professionals que tributen en I.R.P.F.
  • Deduccions d’IVA en Societats o Activitats Econòmiques d’empresaris i professionals,
    Tot això, posant l’accent en aquelles despeses i/o deduccions d’IVA derivats de vehicles de tipus turisme, motocicletes, habitatges, etc., de les quals no es pot justificar la seva afectació al 100% a l’activitat econòmica que es realitza.

1.1 SOCIETATS

Fins avui, l’Agència Tributària, venia admetent la deducció parcial de l’IVA al 50%, en cas de vehicles tipus turisme. En les últimes intervencions per part de l’Administració, s’està posant en dubte aquest percentatge de deducció; considera l’Administració que igualment la societat ha de justificar l’afectació parcial en el mateix percentatge que es dedueix, si això no s’aconsegueix, l’Administració retirarà el % parcial de la deducció que es venia practicant.

La tasca de prova de l’afectació parcial per a les empreses, és gairebé impossible atès que la gran majoria de vehicles dels quals disposen les societats són en la seva majoria per a l’ús i gaudi dels socis, administradors o familiars, i en molts casos, vehicles d’alta gamma.

L’Administració adverteix que, en la majoria de casos no existeix contraprestació entre l’usuari d’aquests vehicles, habitatges, aeronaus, articles de luxe i la Societat propietària d’aquests. S’adverteix que la no imputació de cap renda en la persona física o contraprestació (contracte d’arrendament, cessió d’ús), delimitaria la deducció a l’efecte de Despesa o d’IVA del manteniment o adquisició d’aquests béns en la Societat.

Amb això volem dir, que resultaria fàcil per a l’Administració aplicar, al soci, administrador, etc., una retribució en espècie pel valor de l’ús del vehicle o qualsevol altre bé propietat de la societat. El que implicaria també una meritació d’IVA per l’ús del vehicle (Autoconsum).

1.2. AUTÒNOMS

Com a norma general, a l’efecte d’IRPF, l’Administració no permet la deducció parcial de la despesa d’un vehicle, habitatge, etc., que no estigui afectada al 100% a l’activitat que realitza.
Independentment del tipus d’activitat que es desenvolupa de forma autònoma, el poder deduir a l’efecte d’IRPF, les esmentades despeses vénen derivats d’un ús exclusiu d’aquests béns a l’activitat.

A l’efecte d’IVA, l’Administració igual que passava en Societats, venia permetent la deducció parcial de l’IVA basada en un 50% a l’efecte de Vehicles de tipus turisme, per a aquells autònoms que desenvolupen activitats econòmiques pròpies.
A partir de la modificació del criteri establert per l’Administració, s’està requerint la justificació o la prova que l’ús d’aquests vehicles es correspon amb el percentatge de deducció aplicat.
La prova en aquests casos per part del contribuent és pràcticament inviable i molt difícil de justificar, per exemple la totalitat de quilòmetres efectuats pel vehicle amb la finalitat d’aplicar l’exclusivitat a l’activitat.

1.3. IMPLICACIÓ FISCAL DE LA RETROCESIÓ DE DESPESES O IVA DEDUÏBLE.

El cost fiscal, de la retrocessió d’una despesa o quota de IVA No Deduïble per part de l’Administració Tributària mitjançant Resolució ferma, implica el pagament de la quota tributària pertinent, a mes dels interessos de demora corresponents, així com la Iniciació de l’Expedient Sancionador.

La sanció, s’interposarà tenint en compte l’import de la quota tributària no ingressada, així com el perjudici econòmic cap a l’Administració. La sanció podrà ser objecte de reducció en cas d’acceptació i pagament en el termini establert.